Konsultasi Islam

Mengatasi Masalah dengan Syariah

Terbagi dalam 73 Golongan, Siapa yang Sesat?

Posted by Farid Ma'ruf pada 4 Juni 2007

Pertanyaan :

Di daerah kami ada warga yang mengikuti suatu pengajian. Mereka sering menyesatkan kelompok-kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka. Digunakanlah hadis tentang 73 golongan. Mohon penjelasannya.

Danang, Bantul

Jawaban :

Beberapa aliran/golongan muslim, yang melalui kepercayaan yang fanatik dan membuta, menilai/mempercayai bahwa aliran/golongan lain sebagai kaum Khawarij atau menyeru dan menganggap mereka sebagai Takfir (keluar dari jalan Islam/kafir), bahkan pada aliran lain yang mempunyai hanya ‘secuil’ saja perbedaan dari faham aliran mereka. Pembenaran yang mereka gunakan terkadang sama sekali tidak berdasar, dan dinyatakan secara membuta. Dan terkadang terbukti sama sekali tidak benar. Ada juga yang mendasarkan tuduhan tersebut dengan hadits Nabi saw bahwa ummat Islam ini akan terbagi kedalam 73 golongan.

Rasulullah saw bersabda:
“Kaum (umat) Yahudi akan terpecah diantara mereka menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, dan kaum (umat) Nasrani akan terpecah diantara mereka menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan. Dan umatku akan terpecah diantara mereka menjadi tujuh puluh tiga golongan” (Abu Daud, at-Tarmizi, al-Hakim, dan Ahmad adalah beberapa orang diantaranya yang merawikan hadits ini.)

Dalam versi yang lain, Imam Ahmad mencatat bahwa Abu Amir Abdullah bin Luhay menyatakan: “Kami sedang melaksanakan haji bersama dengan Mu’awiyah bin Abu Sofyan. Ketika kami sampai di Mekah, dia (Mu’awiyah) berdiri setelah menyelesaikan shalat Zuhur dan berkata; ‘Rasulullah saw bersabda: “Para ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) akan terbagi/terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, dan seluruhnya akan terjatuh kedalam api neraka kecuali satu golongan. Beberapa dari umatku akan dikendalikan oleh hawa nafsunya, sebagaimana seseorang yang terjangkit penyakit anjing gila; tidak ada sebuah pembuluh darah ataupun sendi tubuhnya yang selamat dari nafsu ini.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (2/503), Ahmad (4/102) dan al-Hakim (1/128) beberapa diantara banyak perawinya, dengan kata-kata yang sama tetapi ditambah dengan kata-kata berikut: “Tujuh puluh dua masuk kedalam neraka dan satu masuk ke surga: yaitu Jama’ah.” Beberapa ulama, seperti as-Shawkani dan al-Kawthari salah pengertian ketika menyatakan bahwa kata tambahan ini lemah. Ibnu Hazim salah besar ketika ia menyatakan bahwa kata-kata tersebut ‘dibuat-buat’ (ditambah-tambahi).

Sangat penting bagi seorang muslim untuk mengerti isi hadits ini dengan konteks yang jelas dan benar. Jadi, dengan pertolongan dari Allah SWT, sebuah presentasi yang mendetail mengenai maksud dari hadits ini, manifestasi sejarahnya, dan pengaruh yang dihasilkannya kepada cara pandang/anggapan umat Islam antara satu dengan yang lain akan dipaparkan. Hadits ini telah digunakan oleh orang-orang tertentu untuk meremehkan/memandang rendah saudaranya yang lain; sehingga beberapa saudara kita yang mengikuti Ijtihad dari Seikh Mohammad bin Abdul Wahab, misalnya, menganggap saudara-saudaranya (sesama muslim) yang tidak mengikuti Ijtihad mereka, sebagai golongan yang akan masuk kedalam neraka (sesat). Dan beberapa yang mengikuti mazhab Shafi’i menyatakan hal ini juga terhadap saudara-saudaranya (sesama muslim) yang mengikuti mazhab Hanafi, dan begitu pula yang dinyatakan oleh beberapa pengikut mazhab Hanafi tentang Shafi’i, dan seterusnya…dan seterusnya. Beberapa pengikut Sunni juga menyatakan hal yang sama kepada pengikut Shiah, dan begitu juga sebaliknya. (Jangankan mazhab, antar harakah saja sudah menyatakan sesat antara satu dengan yang lainnya..-pent-)

Hadits tersebut menyebut kata ‘Firqah’; kata ini mempunyai lafaz mushtaraq, atau homonim. Kata ini merupakan kata yang mempunyai banyak arti/makna. Allah SWT menyebut kata ini dengan berbagai makna dan konteks yang berbeda di dalam al-Qur’an.

Contohnya:
Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu’min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi beberapa orang [firqah] dari tiap-tiap golongan [taifah] di antara mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (dari kejahatan). (QS. at-Taubah: 122)

Disini, kata firqah digunakan untuk menyatakan beberapa orang (grup) atau utusan yang melaksanakan perintah Allah. Dalam ayat yang lain:

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan (firqah) yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari Al-Kitab, padahal ia bukan dari Al-Kitab dan mereka mengatakan:Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah”, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. (QS. Ali-Imran: 78)

Kembali disini kata firqah digunakan, tapi dalam konteks ini, sebagai sesuatu/seseorang yang dikutuk, karena tindakan yang mereka lakukan telah menyimpang dari wahyu Allah.

Jadi konteks (makna) dari isi kalimat tersebutlah yang mengindikasi arti sebenarnya dari kata yang dipergunakan.

Dengan rasa hormat kepada hadits tersebut, Rasulullah saw menjelaskan kepada kita semua bagaimana umat Yahudi akhirnya terpecah kedalam 71 golongan atau firqah, dan umat Nasrani pun sama, terpecah kedalam 71 firqah. Dan Rasulullah saw menyatakan pula bahwa umat Islam pun akan terpecah menjadi 73 golongan, dan seluruh golongan tersebut kecuali satu yang mengikuti Rasul saw dan sahabat-sahabatnya, akan masuk kedalam neraka.

Jadi, menyatakan pembagian diantara golongan umat muslim diatas, yang diperbandingkan dengan kaum Yahudi dan Nasrani menunjukan kata tersebut sebagai orang/golongan yang terkutuk karena telah melakukan sesuatu hal yang menyimpang sebagaimana Ahlul Kitab yang sebelumnya (Yahudi dan Nasrani). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, di area (bagian) manakah umat Yahudi dan Nasrani yang tidak sepakat dalam menjalankan agama mereka dan bagaimana ketidaksepakatan mereka itu berakibat pembentukan berbagai ‘firqah’ atau golongan? Al Qur’annul Karim memerintahkan kita untuk tidak ‘terpecah-belah’ sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani. Disini, sangatlah penting bagi kita untuk mengerti hal-hal yang menyebabkan terpecahnya umat Ahlul Kitab tersebut:

a) Mereka ingkar terhadap Nabi-nabi mereka. Allah SWT berfirman:
Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mu’jizat) kepada ‘Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh. (QS. Al-Baqarah: 87)

Dan kemudian Allah SWT berfirman:
“..Dan Kami berikan kepada ‘Isa putera Maryam beberapa mu’jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir….. (QS. Al-Baqarah: 253)

b) Mereka juga mengingkari kitab-kitab mereka. Allah SWT berfirman:
…..Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (QS. Ali-Imran: 19)

c) Diantara mereka terpecah satu sama lainnya, dan saling tuduh-menuduh bahwa fihak yang satu lebih baik dan yang fihak lain adalah kafir. Allah berfirman:
Dan orang-orang Yahudi berkata:”Orang-orang Nasrani itu tidak punya suatu pegangan”, dan orang-orang Nasrani berkata:”Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan”, padahal mereka (sama-sama) membaca Al-Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengucapkan sama seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili diantara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. (QS. Al-Baqarah: 113)

Jika kita pelajari di wilayah/bagian mana diantara mereka yang berbeda dan menyimpang, kita akan melihat bahwa mereka berbeda pada hal-hal yang paling mendasar (fundamental) pada agama mereka. Mereka ingkar kepada Nabi-nabi mereka, mereka ingkar terhadap hari pengadilan (hisab), mereka ingkar terhadap keEsa-an Allah, hari berbangkit kembali (di padang mahsyar), surga dan neraka, dan lain-lain. Perbedaan ini merupakan perbedaan pada pondasi kepercayaan dan agama mereka. Karena Allah SWT dan Rasulullah saw memerintahkan kita agar kita tidak terpecah-belah sebagaimana para umat Ahlul Kitab yang lain, maka kita harus menghindari hal-hal/wilayah-wilayah dimana perbedaan dari para ahli kitab tersebut muncul. Ini berarti perbedaan mengenai dasar/pondasi keagamaan kita akan dikutuk oleh Allah, dan hal inilah yang menjadikan seorang muslim/kelompok muslim jatuh menjadi kafir. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat ayat dibawah ini:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu terpecah-belah… (QS. Ali-Imran: 103)

Ayat diatas telah menerangkan dengan jelas sekali, Allah telah memerintahkan umat muslim untuk berpegang teguh kepada agama Allah, dan tidak melepaskan agama (perintah dan peraturan yang telah diturunkan dan ditentukan) Allah, dan jangan terpecah-belah.

‘Tali (agama) Allah’


Ibnu Mas’ud ra, Ali bin Abi Talib ra dan Abu Sa’id Al-Kuddrri ra menyatakan bahwa kata ‘tali Allah’ tersebut adalah AlQur’an. Yang lain menyatakan bahwa kata di atas berarti agama Allah (Dien). Ada juga beberapa, seperti Ibnul Mubarak yang
mengatakan kata ‘tali Allah’ tersebut adalah Jama’ah.

‘Dan jangan terpecah-belah’


At-Tabari menyatakan; “…..dan janganlah memisahkan diri dari agama (Dien) Allah dan seruanNya yang tercantum dalam Kitab-Nya: bahwa kamu harus bersama-sama dalam menaati perintah-Nya dan Nabi-Nya saw.”

Ibnu Katsir berkata: “Dia (Allah) memerintahkan mereka (umatnya) untuk tetap berada dalam Jama’ah dan jagan memisahkan diri”

Al-Qurtubi berkata: “ Jangan terpecah-belah sebagaimana kaum Yahudi dan kaum Nasrani dalam agama (Dien) mereka…. dan itu bisa berarti jangan berpisah hanya berdasarkan nafsu-nafsu/keinginan- keinginanmu, dan hanya berdasarkan minat/kepentingan-kepentinganmu.”

Oleh karena itu, perbedaan yang tidak diperbolehkan bagi umat adalah perbedaan dalam inti/pondasi dalam Dien (misal: rukun Iman, rukun Islam, peraturan yang jelas termaktub dalam al-Qur’an,-pent-) mereka, dan bukan dari cabang-cabangnya. Hal ini berdasarkan atas beberapa sebab:

a) Sunnah dari Rasulullah saw yang memperbolehkan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, cabang (Furu’).

b) Perbedaan pendapat yang terjadi diantara para sahabat ketika berada dalam masalah Furu’, bukan didalam Usul (fondasi dari Dien). Tidak ada hukuman/teguran yang dibuat tentang perbedaan pendapat semacam itu.

c) Kaum Tabi’ien dan generasi selanjutnya yang mengikuti mereka, serta para ulama-ulama salaf (pendahulunya) menerima perbedaan pendapat dalam Furu’ tetapi tidak jika sudah menyangkut Usuluddien (pondasi agama/Dien).

Sebagai contoh, Ash-Shafi’i ra menyatakan dalam bukunya Ar-Risalah; “Perbedaan pendapat terbagi menjadi dua: Yang satunya haram dan yang lainnya tidak. Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dan telah nyata terbukti (Hujjah) di dalam Kitab-Nya atau dengan jelas dinyatakan oleh Rasulullah saw adalah haram untuk tidak diakui (ingkari) oleh orang yang telah mengetahui hal tersebut (isi ketentuan tersebut –pent-). Sedangkan bagian lain yang bisa diartikan/mempunyai makna yang berbeda atau dengan analogi (kiasan), karena teks (AlQur’an dan sunnah) tersebut bisa dikatakan masih sederhana/masih merupakan dasar….. masih ada ruang untuk perbedaan pendapat/pelaksanaannya, tidak seperti teks yang jelas/terang maknanya.

Ibnu Taymiyah ra dalam bukunya al-Fatawa al-Kubra, vol.20, hal.256 menyatakan; “Kemudian, teks-teks tersebut (sunnah) terbagi atas: Yang pasti/jelas dalam dalalah (arti)nya. Kepastiannya ditentukan oleh perawi-perawinya (Sanad) dan juga isinya (Mata), jika kita sudah pasti bahwa Rasulullah saw menyatakannya dan maknanya sama dengan yang dinyatakannya.Yang lain adalah yang tidak pasti/jelas dalalah (makna/arti)nya. Sebagaimana yang pertama, teks tersebut harus dipercayai dan dilaksanakan menurut pendapatnya masing-masing. Hal ini disepakati oleh ulama pada umumnya. Yang mungkin jadi perbedaan pendapat dari para ulama, dibeberapa berita (hadits) apakah para perawinya jelas/pasti (Qat’i) atau tidak. Sebagai contoh sebagaimana perbedaan pendapat tentang apakah kabar/hadits yang di bawa oleh hanya seorang (Khabarul Wahid/kabar ahad) hanya bisa diyakini (diimani) oleh umat, atau salah satu hadits yang bisa disetujui umat untuk dilaksanakan.”

Jadi, permasalahan tentang hadits yang didiskusikan (hadits diatas tentang pembagian firqah/golongan) tersebut bukanlah tentang perbedaan-perbedaan yang timbul dari interpretasi/penafsiran dari teks-teks (al-Qur’an dan hadits yg dalalahnya tidak terang) tersebut, yang interpretasinya sangat mempengaruhi dalam menentukan arti/makna teks tersebut. Tetapi mengutuk firqah-firqah (golongan-golongan) yang berbeda dalam pondasi Dien-nya. Yang pasti, para sahabat seringkali berbeda pendapat pada banyak hal, yang terkait kepada masalah-masalah cabang (misal: cara pelaksanaan shalat, hukum tata negara, dan lain-lain) dari Dien, tetapi mereka tetap sepakat dan mempunyai hanya satu pendapat jika masalahnya adalah masalah pondasi dari Dien/agama. Kemudian, Mujtahid-mujtahid besar dalam Islam pun mempunyai perbedaan pendapat di berbagai aspek agama Islam, tetapi sekali lagi masalah yang menjadi dasar perbedaan tersebut adalah dalam cabang-cabang. Jadi ‘firqah’ yang dihukum dan masuk ke dalam api neraka, bukanlah grup/golongan yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sah dan diperbolehkan. Oleh karena itu, mereka-mereka yang mengikuti mazhab-mazhab tertentu seperti Shafi’i, Hanafi, Hambali, Maliki, bahkan mereka yang mengikuti faham ulama-ulama pemikir dari Shi’ah seperti Ja’fari atau Zaidi, tidaklah bisa diberi label ‘kafir’atau ‘sesat’ (Apalagi hanya sekedar perbedaan ‘kecil’ seperti beda grup dan harakah).

Sebaliknya, golongan-golongan/firqah yang disebutkan didalam hadits tersebut adalah mereka yang telah meninggalkan lingkup Islam seperti Qadiani (Ahmadiyah) yang mengklaim kenabian sesudah nabi Muhammad saw, atau mereka-mereka yang termasuk kedalam kelompok Alawi, yang mengklaim bahwa Ali ra merupakan inkarnasi/titisan Tuhan (semoga Allah melindungi kita dari kesesatan tersebut) atau mereka yang mengingkari adanya hukuman di akhirat, dan lain-lain. Kelompok apapun yang kepercayaannya berlawanan dengan ayat-ayat AlQur’an yang terang/jelas, berarti telah jatuh dan keluar dari lingkaran Islam.

Salah seorang ulama dari mazhab Hanafi, Ibnu Abidin menyatakan; “Tidak ada keraguan terhadap kesesatan (kekafiran) mereka yang menyatakan tuduhan palsu bahwa Sayyida Aisyah ra telah berzina, menolak persahabatan Sayyidina Abu Bakar ra, mempercayai bahwa Sayyidina Ali ra adalah Tuhan atau bahwa malaikat Jibril telah salah menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw, dan lain-lain, yang telah jelas kafir dan berlawanan dengan ajaran Qur’an.” (Radd al-Muhtar, 4/453).

Ibnu Abidin meneruskan; “ adalah sulit untuk membuat pernyataan secara umum bahwa Shi’ah telah sesat, karena para ulama memperbolehkan adanya perbedaan dan penyeberangan (perpindahan) dari golongan-golongan yang berbeda.”

Bahkan ulama Shi’ah, Allama Muhammad Hussein Tabatabai, menulis didalam penafsirannya yang sangat terkenal, Tafsir-ul-Mizan, edisi ke 12, halaman 109, yang diterbitkan di Iran, tentang kesempurnaan al-Qur’an: “al-Qur’an, yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw, dilindungi dari perubahan apapun.”

Sayangnya, ketidak fahaman dan kefanatikan dari beberapa grup-grup tertentu telah menyebabkan mereka menilai grup yang lain takfir atau khawarij, seperti yang telah di lakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ini adalah cara berfikir yang hanya menghargai pendapat mereka sendiri, dan pandangan mereka terhadap masalah apapun yang menyangkut Dien (agama Islam) sebagai ‘tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya’. Dan kepercayaan atau pendapat yang lain yang berlawanan atau mempunyai perbedaan walau sedikit dari pendapat mereka adalah tidak layak, tidak masuk akal atau sesat.

Umat Muslim adalah satu. al-Qur’an bisa didapat disetiap mesjid, diseluruh penjuru dunia, apakah letaknya di Karachi, Teheran, Kairo, Madinah, atau Algeria adalah satu. Allah SWT berfirman:

Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (QS. Al-Anbiya: 92)

Bagaimanapun seorang muslim merupakan saudara dari muslim yang lain, apakah dia itu Shiah, Sunni atau siapapun ahli (ulama) yang ia tiru atau Mujtahid yang mana yang ia ikuti ajarannya. Hal inilah yang telah di ajarkan Rasulullah saw kepada kita;

“Seorang muslim merupakan saudara dari muslim yang lain, dia tidak menindas(saudara)nya dan dia juga tidak menyerahkannya kepada musuh, dia tidak mengecewakannya, dan juga tidak memepermalukannya.”

Allah SWT berfirman:
…..Dialah (Allah) yang telah menamai kamu sebagai orang-orang muslim…. (QS Al-Hajj: 78)

Apapun perbedaan pendapat yang muncul, adalah sesuatu hal yang bisa kita serahkan kembali kepada ayat suci;

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)

Jadi, jelaslah bagi mereka yang telah mengamati dan menyadari, bahwa kaum kuffar (kafir) telah bergabung bersama melawan kita umat Islam dan menjebak kita semua kedalam suatu kurungan (jebakan) besar dan tidak akan membiarkan satu haripun lewat tanpa menumpahkan darah beberapa orang muslim. Walaupun faktanya orang-orang kafir tersebut terpecah-pecah agamanya sesuai dengan keinginan dan nafsunya masing-masing, tetapi mereka bersatu dalam perang melawan Islam, dan berlomba-lomba melawan rasa permusuhan mereka (dalam mewujudkan hal tersebut). Jadi tidak inginkah kita bersatu bersama untuk melawan mereka, dalam ikatan Islam, bukannya secara dibuat-buat dan dicari-cari memisahkan diri masing-masing kedalam label ‘Sunni’ atau ‘Shiah’, ataupun berbagai mazhab-mazhab dan kelompok-kelompok yang lain?

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu (keharusan persaudaraan dan kesatuan yang teguh antara kaum muslimin), niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. (QS. Al-Anfal: 73) (www.konsultasi.wordpress.com)

Jawaban diambil dari :

Tulisan Asif Khan berjudul Terbagi Ke Dalam 73 Golongan, dipublikasikan oleh hayatulislam.net –02/11/2003. Dengan beberapa penyesuaian

Iklan

25 Tanggapan to “Terbagi dalam 73 Golongan, Siapa yang Sesat?”

 1. ririt said

  Ya ALLAH, satu lagi jalan cerita yang Engkau buat untuk kami. Engkau pisahkan kami dengan saudara kami, karena pikiran kami. Pikiran yang selalu membenarkan diri sendiri, dan menyalahkan orang lain. Bukan ini sudah adalah dalam TAKDIR MU ya ALLAH. Bila tidak mana mungkin ini terjadi. Mana mungkin semut merah dan hitam berkelahi kalau tidak atas ijin MU ya ALLAH. Padahal mereka tak punya otak untuk berpikir dan hanya mengandalkan NALURI. Semut itu tak memiliki perasaan seperti manusia. Rasa sedih. marah, iri, cemburu, serakah, dan sifat buruk lainnya. Tapi Engkau ijinkan mereka untuk saling bunuh, dan memakan satu dengan yang lain. Bukankah itu TAKDIR MU ya ALLAH?
  Bukankah ENGKAU telah mebuat jalan cerita sejak DUNIA ini engkau ciptakan? Dalam cerita MU telah ENGKAU tuliskan dalam sebuah KITAB bernama ALQURAN. Engkau telah menceritakan kepada Nabi kami MUHAMMAD, bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi hal seperti ini. Lalu apakah kami yang salah kalau memang kejadiannya seperti yang ENGKAU ceritakan ya ALLAH? Bukankah semua itu sudah TAKDIR kami. Bukankah aneh dan lucu kalau semua yang telah ENGKAU katakan kepada NABI kami itu tidak terjadi? Masa ALLAH berbohong kepada Nabi dan RASULNYA? Bukankah hal yang wajar, bila apa yang telah ENGKAU buat dan ENGKAU tuliskan benar – benar terjadi.
  Semoga ALLAH memaafkan dan mengampuni kami, yang ingin membelokkan JALAN CERITA atau TAKDIR yang telah ENGKAU buat untuk kami. AMIN.

  • hilmyrajit said

   Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri….
   Segala kejadian buruk adalah pilihan kita sendiri dan Allah sudah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih baik dan buruk…
   Jangkaan Allah sudah tepat yang mana umat akan datang akan berkelahi atas pilihan dan kejahilan mereka sendiri…
   Sekiranya semua dunia dipenuhi oleh orang baik maka itu bukanlah dunia lagi itu adalah syurga…
   Sama seperti ahli sains yang menjangka hasil ciptaannya bertahan dalam masa berapa tahun atau sama seperti doktor menjangka prognosis penyakit….malah Allah adalah ahli Sains yang maha agung..
   Untuk menjadi orang yang berjaya makam salahkan diri sendiri… ciri-ciri orang yang gagal dan tak berguna adalah sama seperti engkau wahai ririt..sentiasa menyalahkan orang lain

 2. wangi said

  Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)

  Bid’ah harus kita hindari, tapi perbedaan interpretasi terhadap Qur’an dan sunnah itu hal wajar, jangan sampai memecah belah persatuan umat.

  Umat Islam saat ini banyak, namun seperti buih. Qualitas umat mungkin berada pada tingkat yang paling rendah di banding dengan golongan yang lain. Tingkat pendidikan, ekonomi, teknologi, dan kekuatan politik sungguh jauh tertinggal dibanding golongan lain. Sering kali kita mendengar ceramah-ceramah yang menyalahkan pihak lain (terutama Yahudi dan Nasrani) atas keterpurukan kita. Kelihatannya kita tidak perlu menyalahkan pihak lain, tapi yang penting membangun diri sendiri. Sebaiknya kita membangun umat tanpa membedakan firqah2 dan perbedaan pendapat.

 3. az said

  semoga Allah menyelamatkan kita… ukhuwah harus tetap terjaga…
  amiin

 4. zam said

  ada yang mengatakan tali tu ialah keturunan rasul.boleh komen tak?

  zam

 5. el hakim said

  ya Allah…ya Rabb… Engkau tau apa yang kami lakukan, semoga apa yang telah dan belum kami lakukan selalu mendapatkan petunjukmu. amien..

 6. uden wlden said

  Satu golongan yang akan masuk surga adalah “Maa ana bii wa ashabii” orang melakukan /berpegang teguh kepada ajaran nabi dan sahabat nabi. (tafsir Ibn Katsir)
  jadi siapaun orangnya dari golongan manapun asalkan benar benar sesuai dengan ajaran rosul dan sahabatnya itulah yang akan masuk surga. mudah-mudahan kita termasuk yang satu golongan itu . amin

 7. uden wlden said

  uden,

  Satu golongan yang akan masuk surga adalah “Maa ana bii wa ashabii” orang melakukan /berpegang teguh kepada ajaran nabi dan sahabat nabi. (tafsir Ibn Katsir)
  jadi siapaun orangnya dari golongan manapun asalkan benar benar sesuai dengan ajaran rosul dan sahabatnya itulah yang akan masuk surga. mudah-mudahan kita termasuk yang satu golongan itu . amin

 8. RUSLI said

  YA ALLAH LINDUNGILAH SEMUA KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT,DAN SADARKANLAH MEREKA YANG TELAH MENYIMPANG DARI AJARAN YANG SEMESTINYA.YA ALLAH ENGKAU MAHA MENGETAHUI DAN MAHA PENYAYANG BAGI SELURUH KAUM UMAT MANUSIA.
  YA ALLAH BIJAKSANAKAN SEMUA PARA PEMIMPIN BANGSA INDONESIA SADARKAN MEREKA AGAR TIDAK MELAKUKAN ATAU MENGAMBIL HAK-HAK ORANG LAIN

 9. MARINIR said

  ISLAM YANG MURNI YANG DI ANUT NABI BESAR MUHAMMAD ITU YA “ISLAM” SAJA. NABI MUHAMMAD DIDALAM MENYEBARKAN AGAMA DAN SUDAH DIBAHAS DIHADIST MANAPUN, PARA SAHABAT DAN NABI MUHAMMAD SAW MEMPERJUANGKAN SAMPAI TITIK DARAH PENGHABISAN HINGGA JIHAD YANG DIPERJUANGKAN HANYA SATU YAKNI “ISLAM””ISLAM” DAN “ISLAM”. JADI SUNGGUH AMAT-AMAT TERSESAT ORANG-ORANG MEMECAH-MECAH AGAMA DENGAN MENJADIKAN SUATU GOLONGAN-GOLONGAN DAN DIJAMIN PASTI MASUK NERAKA ITU JANJI ALLAH.
  MENYEBARKAN AGAMA ISLAM SEENAK PUSERNYA SENDIRI YANG MENGATAS NAMAKAN GOLONGAN SENDIRI ITU YANG MASUK SURGA DAN YANG HARUS DIPERJUANGKAN {BERARTI KITA TDK MEMPERJUANGKAN ISLAM CUMA MEMPERJUANGKAN GOLONGAN, CUMA ISLAMNYA SAJA SEBAGAI EMBEL2 AJA} BISA DIMENGERTI DI ULANGI BISA DIMENGERTI.
  ISLAM TERPECAH 73 GOLONGAN DAN HANYA 1 YANG MASUK SURGA YAKNI ORANG YG MURNI MEMPERJUANGKAN ISLAM BUKAN ATAS NAMA GOLONGAN-GOLONGAN SEDIKITPUN HANYA “ISLAM” YANG BERPEGANGAN ALQURAN DAN AL HADIST SECARA JAMMAH YANG DIPERJUANGKAN.

  Q & H adalah sbg obat, dibawapun kemana orang ia akan mengikutinya, dibawa seorang pejabat yang ingin mengejar jabatan dan dapat cari simpati QH YANG DIPERJUALKAN
  dibawa pedang jamu di pasar-pasar ia pun akan mengikutinya, DGN QH YANG DIPERJUALKAN.
  DEMIKIAN JUGA DENGAN YANG MENGGOLONGKAN ISLAM SHG TERPECAH BELAHLAH AGAMA ISLAM SAMPAI TERPURUK SAAT INI.

  TETAPI IKUTILAH ORANG-ORANG YANG BENAR-BENAR MEMPERJUANGKAN ISLAM
  CARI DAN TEMUKAN, KITA WAJIB UNTUK MENCARINYA.

  “YA ALLAH TUNJUKANLAH YG BENAR ITU BENAR DAN BERI KEKUATAN UNTUK MENEGAKKANNYA
  DAN YA ALLAH TUNJUKANLAH YG SALAH ITU SALAH DAN BERI KEKUATAN UNTUK MENINGGALKANNYA”

  CONTOH GOL : NU, MUHAMMDIYAH, LDII DAN LAIN-LAIN.
  SELAMA KITA MASIH MEMAKAI BAJU-BAJU TERSEBUT DAN NAMA ISLAM DI KECILKAN DAN MEMBESARKAN GOLONGAN, ISLAM PASTI HANCUR

 10. QqCakep said

  Assalamu’aliakumwarohmatullahiwabarokaatuhu…

  Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kita berada di jalan yang benar atau yang salah? Kerana seperti yang kita ketahui, semua mengaku Ahlussunnah wal jamaah. Syukron.

  Wassalamu’alaikumwarohmatullahiwabarokaatuhu…

  Qq

  • hilmyrajit said

   Jalan yang benar adalah jemaah….
   Tidak semestinya satu mazhab adalah perfect semuanya…
   Islam tetap Islam dan tidak ada nama lain lagi selepasnya..mungkin syafi’i betul dalam satu hal tetapi mungkin juga hanafi,syiah atau maliki betul dlm hal-hal lain dan nama-nama mazhab adalah satu jenis bida’ah yang dibuat oleh pengikut fanatik…
   Yang kita sembah adalah Allah bukannya ulama@ilmuan
   Dan Nabi kita dan imam kita seharusnya satu- Muhammad saw

 11. cipta said

  dan hendaklah kita mengingkari thogut( undang2 buatan manusia) dan berpegang teguh kepada Al-quran dan hadish, barang siapa yang melakukan demikian maka dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan pernah terputus maka itulah orang2 yang termasuk dalam golongan ALLAH.

 12. Budi Muhammad said

  Islam akan terbagi dalam 73 golongan adalah kenyataan karena begitulah disebut dalam hadits, kemudian yang satu akan selamat dan yang lain masuk neraka juga kenyataan karena disebutkan dalam hadits, kemudian yang satu itu adalah yang mengikuti rasul dan para sahabatnya adalah kenyataan karena disebutkan dalam hadits, dan pemahaman tentang ke neraka jangan dimaknai langgeng sebab walau sebentar saja masuk ke neraka tetap merupakan celaka, kemudian yang selamat pun tidak berarti langsung ke sorga bisa masuk dulu ke neraka tapi berakhir di sorga itupun tetap merupakan selamat, maksuda saya pemaknaan selamat dan celakanya yang harus diperluas. terus “yang selamat adalah yang mengikuti rasul dan para sahabatnya” ada yang salah dengan kalimat itu? saya kira tidak, jadi mari kita ikuti Rasul dan para sahabatnya supaya selamat. Wassalamualaikum Wr. Wb

  • Shamsul Nizam said

   (Al Baqarah:80-81)Dan mereka berkata: “Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja.” Katakanlah: “Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?”. (80) [Bukan demikian], yang benar, barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (81)

 13. Molikul said

  berjuang untuk tegaknya Hukum Allah SWT dimuka bumi adalah wajib. untuk bisa tegak harus berjama’ah. terus jama’ah mana yg mau di ikuti..yaitu jama’ah yg menyeru kepada Al Khair yaitu Al Islam..lihat .Ali Imran : 104
  SEMOGA KITA SEMUA TERMASUK KEDALAM ORANG2 YANG MEMPERJUANGKAN TEGAKNYA HUKUM ALLAH DIMUKA BUMI.

 14. fatin nabila said

  syukran to ALLAH S.W.T

 15. Tohidin said

  ya Alloh swt,hamba ini makhluk yg penuh dengan dosa,, segala bentuk ibadah yg selama ini hamba lakukan semata mata karna pengetahuan yg selama ini hamba dapatkan dari ustadz yg selama ini mengajari hamba,,jd ampunilah segala dosa dosa hamba ya Alloh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, semoga hamba termasuk golongan umatmu yang selamat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 16. M.Imaduddin Azka said

  Hadits tersebut memang kongkrit merupakan pendidikan dari Rasulullah SAW supaya umat Islam seluruhnya bersifat dan berprilaku tawadlu`,toleran,bersahabat penuh persatuan dan kesatuan bukan malah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Karena kalau melihat redaksinya, umatku terpecah menjadi 73 semuanya masuk neraka kecuali satu yaitu “al jama`ah”.Pemahaman kata “73 semua masuk neraka” ya semua 73 itu masuk neraka. Maka Nabi SAW nemberi keterangan dengan kata “kecuali satu” kata ini bukan berarti jumlah 1(satu) untuk mengurangi 73 menjadi 72, tetapi kata 1(satu)disini merupakan kreteria. Jadi kreteria supaya tidak masuk neraka menurut hadits ini supaya “aljama`ah” yaitu dalam keadaan bersatu walaupun terpecah-pecah menjadi 73 bahkan bisa lebih dari itu. Maka ada hadits lain yang redaksinya berbunyi :”Umatku terpecah menjadi 73 semuanya masuk surga kecuali 1(satu) yaitu orang-orang yang meninggalkan persatuan umat Islam dan menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Jadi umat Islam tak perlu cemas kalau dapat terus menjaga jama`ah dalam segala aspek kehidupan insya Allah dijamin masuk surga.

 17. mulya ahmad said

  Mari jangan sibuk membahas amalan ssma moslim, sibukkan diri dalam amal, dan sibukkan diri mengajak orang lain yg belum beramal. Ingat perpecahan menjauhkan rahmat alloh.

 18. maaf saya memang bukan lulusan dari pondok namun miris juga dengan keadaan yang terjadi terhadap umat islam yang mengkafirkan golongan lain yang tidak sepaham se ingat saya di dalam Al – Quran maupun nabi Muhammad sendiri tidak ada seruan Islam dengan embel – embel golongan kalau gak salah
  ” innadina indallohil islam ” tidak diteruskan “…..Islam NU atau Muhammadiyah atau LDII dan yang lain.
  thanks smoga bermanfaat dan menajdikan kesadran kita semua

 19. ALI RAHIMI said

  satu golongan yang masuk syurga adalah AHLI SUNNAH WAL JAMAAH iaitu golongan yang berpegang teguh dengan ajaran AL-QURAN DAN SUNNAH NABI MUHAMMAD S.A.W

 20. omar said

  titik penting bg umat islam adlah RUKUN ISLAM dan RUKUN IMAN…barangsiapa yg tdak mengikutinya maka terkeluar lah ia dr islam.

 21. as said

  selama masih mengatakan ada dan bolehnya bid’ah hasanah , maka itu bukan golongan ASWJ , krn Rasulullah SAW bilang umatku adalah yg menjalankan Al-Qur’an secara penuh dan benar ( Surat Al-Maidah ayat 3 , menyebutkan Islam sudah diridhoi dan sudah lengkap sehingga haram bagi kita nambah-2i , kalau kita nekat nambah-2i . Sama saja nuduh Allah SWT tak menurunkan Islam secara lengkap dan Rasullullah SAW pelupa serta bodoh dan tak menguasai ) , serta melaksanakan apa-2 yang kucontohkan, yang kusampaikan dan sahabat-2ku laksanakan. dan Rasullullah SAW menyebutkan bid’ah itu semata tentang Ibadah , Jangan dikait-2kan dengan urusan dunia , karena Rasullullah bersabda : Urusan akhirat , contohlah aku , tentang dunia ( IPTEK ) kamu lebih tau. ITU SAJA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: